Dördüncü günün duası

Cümə axşamı günün duası

Dördüncü günün duası

Bismillahir rəhmanir rəhim.
Əlhəmdu lillahil-ləzi əzhəbəl-ləylə muzlimən bi-qudrətih, və caə bin-nəhari mubsirən bi-rəhmətih, və kəsani ziyaəhu və əna fi ni'mətih, Əllahummə fəkama əbqəytəni ləhu fə əbqini li-əmsalih, və səlli ələn-nəbiyyi Muhəmmədin və alih, və la təfcə'ni fihi və fi ğəyrihi minəl-ləyali vəl-əyyami birtikabil-məharimi vəktisabil-məasim, vərzuqni xəyrəhu və xəyrə ma fihi və şərrə ma fihi və şərrə ma bə'dəh. Əllahummə innu bi-zimmətil-islami ətəvəssəlu iləyk, və bi hurmətil Qur'ani ə'təmidu ələyk, və bi-Muhəmmədinil-Mustəfa səlləllahu ələyhi və alihi əstəşfiu lədəyk, fə'rifilla-hummə zimmətiyəl-ləti rəcəvtu biha qəzaə hacəti, ya ərhəmər-rahimin. Əllahumməqzi li fil-xəmisi xəmsa: la yəttəsiu ləha illa kərəmuk və la yutiquha illa niəmuk, səlamətən əqva biha əla taətik, və ibadətən əstəhiqqu biha əla taətik, və ibadətən əstəqhiqqu biha cəzilə məsubətik, və səətən fil-hali minər-rizqil-həlal, və ən tu'minəni fi məvaqifil-xəvfi bi-əmnikə və təc'ələni min təvariqil-humumi vəl-ğummi fi hisnik, və səlli əla Muhəmmədin və Ali Muhəmməd. Vəc'əl təvəssuli bihi şafiən yəvməl-qiyaməti nafia, innəkə əntə ərhəmur-rahimin.